November 11, 2013

The unexpected EMA experience!

To be honest, I had another post planned, But because this probably was a once in a lifetime experience I felt like sharing this and the other article will be posted tomorrow!

Om eerlijk te zijn, had ik een andere post ingeplanned, Maar omdat dit een once in a lifetime ervaring is, dacht ik dat het mij wel leuk leek om dit te delen en het andere artikel morgen te posten!

Yesterday moring I got an email, Saying I've won tickets for the Afrojack performance in Amsterdam. It was last-minute, So I wasn't planning on going since most of my friends weren't at home. After a while, my mom went to my friends sister, because my friend wasn't at home and she wanted to go with me SO badly and that's why we decided to give it a try..

Gisterochtend kreeg ik een email waarin stond dat ik kaarten voor de Afrojack party in Amsterdam had gewonnen. Het was last-minute, dus eigenlijk was ik niet van plan om te gaan aangezien de meeste vrienden niet thuis waren. Na een tijdje ging mijn mams toch maar even langs de zus van een vriendin van mij, omdat die vriendin zelf helaas niet thuis was en aangezien het zusje graag mee wou, besloten wij toch een poging te wagen..

Photo: Natuurlijk, dat heb ik weer last minute.. Balen. En dan heb je ook maar tot 2 uur om hem op te halen.. Helaas! :-)


We were in a hurry so we jumped into my car, drove to the train station, ran to the train and stressed until we were in Amsterdam. It wasn't that clear on where we had to get our tickets, because the email had another address than the address Afrojack posted on his Twitter and we decided to go to the Twitter address. Once we got there, the security told us there were no tickets, since we only had until 2 PM according to everyone (even though Afrojack himself posted an address and said we had until 4 PM, for the people who couldn't make it on time).

Wij hadden nogal haast, dus we sprongen in de auto, reden naar het treinstation, trokken een sprintje naar de trein en stopte pas met stressen toen wij in Amsterdam waren. Het was niet echt duidelijk waar wij onze kaarten moesten halen, omdat er in de email een ander adres aangegeven stond dan het adres op Afrojacks Twitter, dus besloten wij om naar het adres op Afrojacks Twitter te gaan. Eenmaal aangekomen, vertelde de security ons dat er geen tickets meer waren, aangezien we volgens iedereen maar tot 2 uur 'S middags hadden (alhoewel Afrojack zelf een adres had neergezet en erbij had gezet dat iedereen die het om 2 uur niet zou redden, toch nog tot 4 uur had).

After that, we decided to go to the Melkweg, since there was nothing else left. There was a line for dancers and other people who were on a list, But they didn't have normal tickets either so we decided to wait anyways, because you never know what happens and we hoped people wouldn't get their tickets, so others who weren't in time still had the change to get in.

Daarna besloten wij om naar de Melkweg te gaan, aangezien er niets anders opzat. Er was een rij voor dansers en andere menen die op een lijst stonden, maar ze hadden helaas geen normale kaarten meer dus besloten wij toch maar te wachten, aangezien je nooit weet wat er nog kan gebeuren en natuurlijk hoopte wij dat mensen hun tickets niet zouden ophalen, zodat anderen die ook niet op tijd waren toch nog de kans hadden om binnen te kunnen komen.

After walking around and getting some food (it was around 7 at that time), we decided to go back to the venue and give it one last try, because we thought it was one big, strange situation. This time, they only had a few tickets left for people on a list and they finally decided to give us two tickets, Because we kept coming back anyways, lol. So after walking around, asking around and lots of stress, they finally let us in!

Nadat wij rond hadden gelopen en wat hadden gegeten (het was toen al rond 7en), besloten wij om toch nog een keer terug te gaan en het nog één keer te proberen, omdat wij het toch één grote, vage situatie vonden. Deze keer hadden ze alleen nog maar een paar kaarten over voor anderen die nog op een lijst stonden en uiteindelijk besloten ze ons toch maar kaarten te geven, omdat we toch wel terug zouden komen, lol. Nadat wij maar rond bleven lopen, vragen bleven stellen en liepen te stressen lieten ze ons eindelijk binnen!

Photo: WE'RE HERE!!

When we got in, we realized how small the venue actually was! This is what the front stage looked like. We all got a bracelet with a big light. It changed colors and it had an awesome effect when everybody put their hands up at the same time!

Toen we eindelijk binnen waren, realiseerde wij ons pas hoe klein de zaal eigenlijk was! Dit is hoe het grote podium eruit zag. We kregen allemaal een bandje met een groot licht. De kleuren veranderen en het had een supergaaf effect wanneer iedereen zijn handen tegelijk omhoog deed!

After getting in the dance mood for 1 and a half hours, it was time for Afrojack and wow! He's so tall and looks alot better in person than on TV, haha! We danced our feet off and enjoyed every single second! After a while, he invited Spree Wilson on stage and he performed one song, But something went wrong with the signal I think, So he had to come back later to perform the same song. Same thing happend to Snoop Dogg, because he also performed one song. That's probably why they didn't really show that much of these performances live.

Nadat we anderhalf uur de tijd hadden om in een dance mood te komen, was het tijd voor Afrojack en wow! Hij is zo lang en ziet er in het echt stukken beter uit dan op TV, haha! We danste onze voeten eraf en genoten elke seconde! na een tijdje, riep hij Spree Wilson het podium op en hij performde één nummer, maar er ging iets mis met het signaal geloof ik, waardoor hij later no een keer terug moest komen om hetzelfde nummer nog een keer te performen. Hetzelfde gebeurde bij Snoop Dogg, aangezien hij ook nog één nummer performde. Dat is waarschijnlijk waarom ze live niet echt veel van deze performances lieten zien.


The MTV crew told him he had to quit at 10:30 PM, But he had a great time, the crowd was fun and that's why he decided to do a couple of more songs. Quite funny that he told us he wasn't allowed to talk Dutch, But did it anyways, Since it was in his own country and ofcourse there were alot of Dutchies!

De MTV crew vertelde hem dat hij moest stoppen om half 11, maar hij had het zo naar zijn zin en het publiek was zo leuk dat hij besloot om nog een aantal nummers te doen. Best grappig dat hij ons vertelde dat hij eigenlijk geen Nederlands mocht spreken, maar hij deed het evengoed aangezien dit in zijn eigen land was en er natuurlijk heel veel Nederlanders aanwezig waren!

After another 15 minutes, he really had to stop, thanked us and went off stage. It didn't matter, Because we had an amazing night and really enjoyed every single second of it! We're so thankful to the person who decided to let us in, But I also feel bad for the people who weren't allowed in and fairly won their tickets.

Na nog 15 minuten, moest hij toch écht stoppen, bedankte ons en ging van het podium af. Het maakte ons niet uit, omdat wij zo'n geweldige avond hebben gehad en echt elke seconde genoten hebben! We zijn de persoon die ons toch naar binnen liet zó dankbaar, maar tegelijkertijd vind ik het wel erg naar voor de personen die niet naar binnen mochten en hun tickets ook eerlijk hebben gewonnen.


When we got out, we saw Spree Wilson (from 'The Spark") standing there, So we both took a picture real quick, because ofcourse my battery almost died on me! After that, we decided to go back home, Since we both had to get up early, But WOW, It really was a once in a lifetime experience!

Toen wij naar buiten liepen, zagen wij Spree Wilson (Van het nummer "The Spark") nog staan, dus besloten wij om nog snel even een foto met hem te maken, aangezien mijn batterij natuurlijk bijna doodging! Daarna besloten we toch maar om naar huis te gaan, aangezien we de volgende dag vrij vroeg weer op moesten staan, maar WOW, dit was echt een once in a lifetime ervaring!

Have you been to the EMA's, were you at the Melkweg or did you decide to watch it at home? xo
Ben jij bij de EMA's of Melkweg geweest of heb je het thuis gekeken? xo

P.S. The winner of my give-away will be announced tomorrow!
P.S. De winnaar van mijn give-away kondig ik morgen aan! 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...